snoet2

Velkommen til Sorø Vandløbslaug.

 

Sidste nyt:

 

Formand

Christian Larsen

Hallelevvej 20

4200 Slagelse

Tlf: 20127372

Næstformand

Ivan Jensen

Orebovej 5

4595 Stenlille

Tlf: 40279474

Kasserer

Kurt Pedersen

Gammelgang 1

4293 Dianalund

Tlf: 20320131

 

Sekretær

Jakob Dyhr Jensen

Saltoftevej 3

4295 Stenlille

Tlf: 40182017

                                                              
                                                            

Bestyrelsesmedlem

Ove Andersen

Vildmosevej 5

4293 Dianalund

Tlf: 21211417

  

 

Bestyrelsesmedlem

Jens Kristian Larsen

Fuldbyvej 40

4180 Sorø

Tlf: 20335037

                                                           

  Vandløbssyn i Sorø Kommune

Der kan holdes vandløbssyn ved de offentlige vandløb, hvis kommunen, lodsejere eller andre med interesse i vandløbene ønsker det. Formålet med vandløbssynene er hovedsageligt at konstatere, om bestemmelserne i vandløbsregulativerne overholdes. Synene afholdes i november måned.

Deltagere i synene kan for eksempel være bredejere eller deres repræsentanter og repræsentanter for sportsfiskerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening og lokale landboforeninger + vandløbslaug.

Hvis man ønsker et vandløbssyn, skal man oplyse navn, adresse, E-mail eller tlf. nr., samt hvilken vandløbsstrækning man ønsker syn på. Desuden bedes man fortælle, om man ejer ejendommen langs strækningen eller repræsenterer en forening. Oplysningerne skal senest d. 25. oktober være givet til os på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf. 57 87 63 60.

Senest den 3. november lægges på kommunens hjemmeside en oversigt over hvilke vandløb der holdes vandløbssyn på, og hvornår vandløbssyn er planlagt at skulle ske.

 

Plan for 2. grødeskæring 17

Nu kan du se hvornår den 2. grødeskæring i de offentlige Vandløb finder sted.

I Sorø Kommune starter 2. grødeskæring i uge 34 i 2017. Det betyder, at kommunens entreprenører vil færdes langs med de offentlige vandløb til fods eller med grødeskæremaskine. Her er en oversigt over de forventede grødeskæringstidspunkter i de enkelte vandløb.

Færdselsareal

Ved grødeskæringen er der behov for et 5-8 meter bredt friholdt arbejdsbælte langs de offentlige vandløb. Arbejdsbæltets bredde fremgår af regulativet for vandløbet. Regulativerne kan du søge frem i http://soroevandlaug.dk/regulativer

Hegning

Bredejer er forpligtet til at fjerne eventuelle hegn langs vandløbskanten, hvis det er nødvendigt for at sikre, at grødeskæremaskinen kan komme til. Bredejer skal desuden sikre fri passage gennem de tværgående hegn i form af led.

Grødeskæring

Grødeskæringen foretages fra 1-3 gange årligt i henhold til regulativerne for de enkelte vandløb. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Den afskårne grøde fra vedligeholdelsen, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at udjævne i henhold til regulativernes bestemmelser, normalt mindst 2 m eller 5 m fra vandløbets øverste kant. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Det vil sige, at vi søger at fordele ulemperne ved kørsel og aflægning af grøde på begge sider af vandløbet i det omfang, det er muligt.

Væltede træer

Væltede træer i vandløb kan udgøre en spærring, hvis de hindrer vandets frie løb. Det gælder også stormfældede træer. Træet er bredejerens ejendom. Det er derfor bredejeren, der har ret til træet og dermed også pligt til at fjerne det.

Mvh

Sorø Vandløbslaug

 

 

Beretning for Sorø Vandløbslaug den 8 marts 2017 kl 18,00

Afholdt Gefions hus på Fulbyvej 15 4180 Sorø

Reduceret vedligeholdelse, miljø fauna indeks, våde enge etc. er ord vi hører i debatten om vores vandløb. Men meget lidt om vandaflednings evne og hydrauliske forhold. Når jeg starter med det er det varsel om de nye vandråd der skal etableres i kommunerne. Det er yderste vigtigt at dem der dyrker jorden også bliver godt repræsenteret og hørt i vandrådene. Her er det vi som vandløbslaug kommer ind i billede. Vi skal evne og tage os tid til at sætte os ind i arbejdet for der er mange andre der gerne vi høres og have indflydelse i processen. Jeg tror også på at den store organisering af vandløbslaug, specielt her i det øst danske har styrke og stemme til at bliver hørt. Men en lille bekymring sniger sig ind og det er den manglende vandløbslaug for Ringsted kommune. Jeg ved godt at øvre Suså vandløbslaug dækker dele af Ringsted men vi skal have hele Ringsted med.

Umiddelbart efter min lille beretning vil Christian og Jakob fortælle om en tur langs Frøsmose Å som starter i Sorø og er kommune skæl mellem Sorøs østlige del op mod Ringsted. Frøsmose Å afvander et stort areal Bjernede, Slaglille og Mørup. Vandet løber ud i Gyrstinge sø som der næst afvander til Haraldsted sø hvor de to søer danner den nordlige start på Suså systemet. Det er Ringsted kommune der har ansvar for vedligeholdelsen men er desværre mangelfuld med træer i vandløbet siden Sankt Hans, manglende grødeskæring og bring ned skridninger i forbindelse med etablering af bro. Her mangler der en ordentlig kommunikation lodsejere og kommune imellem. Lodsejere for at vide de skal kontakte entreprenøren som mener det er gjort, men i min verden bør kommunen tage sit ansvar alvorligt, komme ud med støvlerne og tjekke om skatte kronerne bliver brugt ordentligt. Det er der desværre mange eksempler på også i Sorø

Det skal her til siges at vi har fra vandløbslauget side en god kommunikation med Sorø kommunen. Det er desværre lidt person afhængig hvordan reaktion tiden er. Det bedste eksempel er fælles projektet Åmose Å som skal være et samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner, hvor Sorø repræsentant har ”glemt” at informerer Sorø Vandløblaug om møder og hvad der i det hele taget fore går. Men på vores årlige møde med kommunes folk, fik, vil talt om og spurgt ind til hvorfor der ikke blev informeret og svaret var at det havde han glemt. Det regner vi så med det ikke sker igen.

Vandløbssyn bliver der hvert år annonceret. Bestyrelsen deltager gerne hvis medlemmerne ønsker vandsyn og vi vil igen opfordre til at sende information om problem strækninger. Det er et frivilligt stykke arbejde og begrænset tid, så derfor er vi meget afhængige hvad medlemmerne melder ind. Efter vores opfattelse er vandsyn der bedste måde at komme i dialog, det flytter mere med gummistøvler på end en ensidig mail korrespondance. Vedde løbet, bjørnvad Å, mosegårdsgrøften er bare nogen af med vi har været til vandsyn på.

På vores hjemmesiden prøver vi efter bedste evne at informere medlemmerne om hvad vi foretager os i løbet af året. Alle referater fra møder er tilgængelige. Regulativer for alle vandløb i Sorø kommune er tilgængelige og et kommune kort hvor alle vandløb er indtegnet samt relevante links. Ud over hjemmesiden har vi lavet en flyers som informerer kort om Sorø Vandløbslaug. Forleden dag fik vi en indmeldelse pga. problemer i Horsebøgbækken med underløb under parnasvej og ud i Sorø sø. Der var med sent billede materiale og angivelse af sted. Det er en god måde når problemer skal sendes til kommunen og det er yder med en god ide at bruge Danske Vandløbs app til at præciserer stedet. Det er igen i år muligt at få orange pæle til mærkering af drænudløb, jeg skulle i øvrigt hilse fra kommunens folk at de gerne ser alle udløb mærkeret ordentligt så det er muligt at tage hensyn.

Senere i aften skal vi høre et indlæg af Henrik Lynghus som har stor erfaring i vandafledning og forskellige genopretnings projekter som Skjern Å. Henrik mener ikke vandafledning og miljø kan gå hånd i hånd. Der er ingen af os der kan have noget tiltag i vandløbene med mere dyre liv til følge men vi er nød til at påpege, det ikke må skade vandafledningen. I den anledning skal lodsejere være opmærksomme at der eventuelt starter et forsknings projekt om ørredbestand i Tude Å. Men kendskab til en projekt beskrivelse betinger tilladelse fra lodsejere. Der er en ansøgning i Sorø kommune men det nyoprettede Vandløbslaug for Tude å skal være opmærksom her på. Der skal foretages fisketælling med net som skal stå kileformet opstrøms og kunne godt hæmme vandafledning i et vådt forår.

Ideer til aktiviteter er meget velkomne. Vi har lidt penge på bogen som Kurt kort vil gennemgå. Det der primært er brugt penge på er hjemmeside, kort, mærkering pæle til medlemmer og på aftenens foredragsholder.

Ellers vil jeg slutte med at sige tak til bestyrelsen, en god opbakning fra Gefion og Erik Blegmann og ikke mindst medlemmerne som er dem der gør det lidt nemmere at komme igennem med udfordringer i vores fælles vandløb.

 

 

Nyhedsbrev

Til alle nye og gamle medlemmer af Sorø Vandløbslaug.

De store regnvejrsmængder, der vil komme, må formodes vil give store udfordringer resten af året. Derfor opfordres alle medlemmer at

 • Tjekke deres drænudløb og lave synlig markering, så skader ved oprensning undgås.
 • Kontrollere grødeskæringen i deres vandløb.

Ved mangelfuldt arbejde vil bestyrelsen, gerne have besked på

Bestyrelsen kan ikke være fysisk til stede ved alle vandløb, derfor er der brug for medlemmernes iagttagelser og tilbagemeldinger.

Bestyrelsen har arbejdet med følgende.

 • Vandstandssænkning i Gyrstinge Sø
 • Flydesand, slambund og bagfald i Assentorp grøften,
 • Oprensning i tilløb til Munke Bjergbyløbet,
 • Oplæg til møde med Sorø kommune
 • Tiltag på hjemmesiden,
  • Vandløbskort
  • Regulativer

Der er indkøbt et lager af orange markeringspinde. Sorø Vandløbslaug udleverer markeringspinde gratis til medlemmer, som ønsker at markere deres drænudløb.

Kontakt

Kurt Pedersen

Gammelgang 1

4293 Dianalund

TLF: 20320131

                                          

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SorøVandløbslaug

En sejr for Sorø Vandløbslaug.

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen mellem Danmarks Naturfredningsforening og Sorø Kommune.

Sorø Kommune, dermed også SorøVandløbslaug samt landmændene i området omkring Flæbækken, fik medhold i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet havde besluttet, at det var det rigtige ifølge regulativet, at oprense Flæbækken.

 

 

Formål:

Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Sorø Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, kældre og landbrugsjord.

Interesserne varetages via dialog med vandløbsmyndigheden, opfølgning af vandløbsregulativer, kontrol og vejledning.

Værsgo at gå lidt på opdagelse på hjemmesiden.